Sten nr 200 – Andreas Monkowski

Sten nr 200 – Andreas Monkowski

staty

Till minne av Andreas Monkowski (1848 – 1918), på den katolska kyrkogården.

staty